تورها و پكیج ها

turkey
تور 2 شب و 3 روز استانبول

اير لاين :Please Check Online

تاريخ اعتبار تور : Please Check Online

تاريخ ميلادي :  Please Check Online

شماره پكيج :Please Check Online

turkey
تور 2 شب و 3 روز آنکارا

اير لاين :Please Check Online

تاريخ اعتبار تور : Please Check Online

تاريخ ميلادي :  Please Check Online

شماره پكيج :Please Check Online

turkey
تور 6 شب و 7 روز كوش آداسي

اير لاين :Turkish Airline

تاريخ اعتبار تور : 94/02/18 - 94/02/25

تاريخ ميلادي :  8MAY - 15MAY

شماره پكيج :D-94053/2

uae
تور دبی 3 شب و 4 روز

اير لاين :Please Check Online

تاريخ اعتبار تور : Please Check Online

تاريخ ميلادي :  Please Check Online

شماره پكيج :Please Check Online

china
تور 7 شب و 8 روز پکن-شانگهای

اير لاين :Iran Air

تاريخ اعتبار تور : 94/06/04 - 94/08/08

تاريخ ميلادي :  26AUG- 30OCT

شماره پكيج :D-94062

china
تور 7 شب و 8 روز پکن

اير لاين :Iran Air

تاريخ اعتبار تور : 94/06/04 - 94/08/08

تاريخ ميلادي :  26AUG- 30OCT

شماره پكيج :D-94062

china
تور 7 شب و 8 روز پکن

اير لاين :Iran Air

تاريخ اعتبار تور : 94/03/07 - 94/06/03

تاريخ ميلادي :  28MAY- 25AUG

شماره پكيج :D-94061

china
تور 7 شب و 8 روز پکن-شانگهای

اير لاين :Iran Air

تاريخ اعتبار تور : 94/03/07 - 94/06/03

تاريخ ميلادي :  28MAY- 25AUG

شماره پكيج :D-94061

china
تور 7 شب و 8 روز پکن-شانگهای

اير لاين :Iran Air

تاريخ اعتبار تور : 94/01/12 - 94/03/06

تاريخ ميلادي :  01APR- 27MAY

شماره پكيج :2/D-94039

china
تور 7 شب و 8 روز پکن

اير لاين :Iran Air

تاريخ اعتبار تور : 94/01/12 - 94/03/06

تاريخ ميلادي :  01APR- 27MAY

شماره پكيج :2/D-94039

russia
تور 4 شب سنت پترزبورگ و 4 شب مسکو

اير لاين :AEROFLOT

تاريخ اعتبار تور : 94/03/06 - 94/07/08

تاريخ ميلادي :  27MAY - 30SEP

شماره پكيج :D-94060

russia
تور 4 شب سنت پترزبورگ و 3 شب مسکو

اير لاين :AEROFLOT

تاريخ اعتبار تور : 94/03/10 - 94/07/08

تاريخ ميلادي :  31MAY - 30SEP

شماره پكيج :D-94063

russia
تور 4 شب سنت پترزبورگ و 3 شب مسکو

اير لاين :AEROFLOT

تاريخ اعتبار تور : 94/03/10 - 94/07/08

تاريخ ميلادي :  31MAY - 30SEP

شماره پكيج :D-94059

india
3 شب دهلی، 2 شب آگرا، 2 شب جیپور

اير لاين :Mahan Air

تاريخ اعتبار تور : 94/01/26 - 94/07/08

تاريخ ميلادي :  15APR - 30SEP

شماره پكيج :D-94054

thailand
تور تایلند 7 شب پاتايا

اير لاين :Oman Air

تاريخ اعتبار تور : 94/01/11 - 94/02/10

تاريخ ميلادي :  31MAR- 30APR

شماره پكيج :D-94044

thailand
تور تایلند 8 شب پاتايا

اير لاين :Oman Air

تاريخ اعتبار تور : 94/01/11 - 94/02/10

تاريخ ميلادي :  31MAR- 30APR

شماره پكيج :D-94046

thailand
تور تایلند 7 شب پاتايا

اير لاين :Mahan Air

تاريخ اعتبار تور : 94/01/11 - 94/02/10

تاريخ ميلادي :  31MAR- 30APR

شماره پكيج :D-94043

thailand
تور 3 شب بانکوک + 4 شب پوكت

اير لاين :Oman Air

تاريخ اعتبار تور : 94/01/12 - 94/02/10

تاريخ ميلادي :  01APR-30APR

شماره پكيج :D-94045

thailand
تور 4 شب بانکوک + 4 شب پاتایا

اير لاين :Oman Air

تاريخ اعتبار تور : 94/01/12 - 94/02/10

تاريخ ميلادي :  01APR-30APR

شماره پكيج :D-94047

thailand
تور 3 شب بانکوک + 4 شب پاتایا

اير لاين :Oman Air

تاريخ اعتبار تور : 94/01/12 - 94/02/10

تاريخ ميلادي :  01APR-30APR

شماره پكيج :D-94041

thailand
تور 3 شب بانکوک + 4 شب پوكت

اير لاين :Mahan Air

تاريخ اعتبار تور : 94/01/12 - 94/02/10

تاريخ ميلادي :  01APR-30APR

شماره پكيج :D-94042

thailand
تور 3 شب بانکوک + 4 شب پاتایا

اير لاين :Mahan Air

تاريخ اعتبار تور : 94/01/12 - 94/02/10

تاريخ ميلادي :  01APR TILL 30APR

شماره پكيج :D-94040

thailand
تور 4 شب بانکوک + 4 شب پوكت

اير لاين :Oman Air

تاريخ اعتبار تور : 94/01/12 - 94/02/10

تاريخ ميلادي :  01APR-30APR

شماره پكيج :D-94048

thailand
تور تایلند 7 شب بانکوک

اير لاين :Oman Air

تاريخ اعتبار تور : 94/02/10 - 94/01/12

تاريخ ميلادي :  01APR -30APR

شماره پكيج :D-94051

thailand
تور تایلند 8 شب بانکوک

اير لاين :Oman Air

تاريخ اعتبار تور : 94/02/10 - 94/01/12

تاريخ ميلادي :  01APR -30APR

شماره پكيج :D-94052

thailand
تور تايلند، 8 شب پوكت

اير لاين :Oman Air

تاريخ اعتبار تور : 94/02/10 - 94/01/12

تاريخ ميلادي :  01APR- 30APR

شماره پكيج :D-94050

thailand
تور تايلند، 7 شب پوكت

اير لاين :Oman Air

تاريخ اعتبار تور : 94/02/10 - 94/01/12

تاريخ ميلادي :  01APR- 30APR

شماره پكيج :D-94049

malysia
تور 4 شب کوالالامپور+3 شب پنانگ

اير لاين :Iran Air

تاريخ اعتبار تور : 94/03/04 - 94/01/29

تاريخ ميلادي :  18APR -25MAY

شماره پكيج :D-94058

malysia
تور 4 شب کوالالامپور+3 شب سنگاپور

اير لاين :Mahan Air

تاريخ اعتبار تور : 94/02/06 - 94/03/10

تاريخ ميلادي :  26APR- 31MAY

شماره پكيج :D-94065

malysia
تور 7 شب و 8 روز کوالالامپور

اير لاين :Iran Air

تاريخ اعتبار تور : 94/01/29 - 94/03/04

تاريخ ميلادي :  18APR - 25MAY

شماره پكيج :D-94056/2

malysia
تور 7 شب و 8 روز کوالالامپور

اير لاين :Mahan Air

تاريخ اعتبار تور : 94/01/29 - 94/03/10

تاريخ ميلادي :  18APR - 31MAY

شماره پكيج :D-94055

singapour
تور 4 شب کوالالامپور+3 شب سنگاپور

اير لاين :Mahan Air

تاريخ اعتبار تور : 94/02/06 - 94/03/10

تاريخ ميلادي :  26APR- 31MAY

شماره پكيج :D-94065

malysia
تور 4 شب کوالالامپور+3 شب پنانگ

اير لاين :Mahan Air

تاريخ اعتبار تور : 94/03/10 - 94/01/29

تاريخ ميلادي :  18APR - 31MAY

شماره پكيج :D-94057